Μια εξαιρετικά απλή και εύκολη ιστορία πολιτογράφησης

Γράφει η Ελίνα-Στέλλα Νικολαΐδου.

Το Φελέκι θα ήθελε να ευχαριστήσει την κ. Νικολαΐδου για την παραχώρηση του κειμένου της.

Μια εξαιρετικά απλή και εύκολη ιστορία πολιτογράφησης, ήτοι κτήσης ελληνικής ιθαγένειας, ήτοι της ιδιότητας του Έλληνα πολίτη, σύμφωνα με το σχέδιο Νόμου, από έναν ενήλικο αλλοδαπό ….νομίζω ότι αυτός είναι που προκαλεί τρόμο στους «πατριώτες εθνοσωτήρες» και όχι τα νεογέννητα βρέφη, που από τη γέννησή τους και υπό ορισμένες προϋποθέσεις , θα λαμβάνουν την ελληνική ιθαγένεια …..την αφιερώνω σε όλους μας :

Προϋποθέσεις Πολιτογράφησης:

1. Για τον αλλοδαπό, που επιθυμεί να αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση απαιτείται :
α. να είναι ενήλικος κατά το χρόνο της υποβολής της δήλωσης πολιτογράφησης.
β. να μην έχει καταδικασθεί τελεσίδικα, κατά την τελευταία δεκαετία πριν από την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης, σε ποινή στερητική της ελευθερίας τουλάχιστον ενός έτους ή ανεξαρτήτως ποινής και χρόνου έκδοσης της καταδικαστικής απόφασης, για εγκλήματα προσβολών του πολιτεύματος, προδοσίας της χώρας, ανθρωποκτονίας από πρόθεση και επικίνδυνης σωματικής βλάβης, εγκλήματα σχετικά με την εμπορία και την διακίνηση ναρκωτικών, τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, διεθνή οικονομικά εγκλήματα, εγκλήματα με χρήση μέσων υψηλής τεχνολογίας, εγκλήματα περί το νόμισμα, αντίστασης κατά της αρχής, αρπαγής ανηλίκων, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, κλοπής, απάτης, υπεξαίρεσης, εκβίασης, τοκογλυφίας, του νόμου περί μεσαζόντων, πλαστογραφίας, ψευδούς βεβαίωσης, συκοφαντικής δυσφήμισης, λαθρεμπορίας, εγκλήματα που αφορούν τα όπλα, αρχαιότητες, την προώθηση λαθρομεταναστών στο εσωτερικό της χώρας ή τη διευκόλυνση μεταφοράς ή προώθησής τους ή της εξασφάλισης καταλύματος σε αυτούς για απόκρυψη ή για παραβάσεις της νομοθεσίας για την εγκατάσταση και κίνηση αλλιοδαπών στην Ελλάδα.
γ. να μην εκκρεμεί σε βάρος του απόφαση απέλασης.
δ. να διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα πέντε συνολικά έτη την τελευταία δεκαετία πριν από την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης. Στον ανωτέρω κατά περίπτωση απαιτούμενο χρόνο δεν προσμετράται ο χρόνος που διάνυσε ο αλλοδαπός στην Ελλάδα ως διπλωματικός ή διοικητικός υπάλληλος ξένης χώρας. Η χρονική προϋπόθεση της πενταετούς διαμονής δεν απαιτείται για αυτόν που είναι σύζυγος
Έλληνα ή Ελληνίδας ή έχει τη γονική μέριμνα τέκνου ελληνικής ιθαγένειας και διαμένει επί μια τριετία στην Ελλάδα, καθώς και για εκείνον που έχει γεννηθεί και κατοικεί συνεχώς στην Ελλάδα. Για τους συζύγους Ελλήνων διπλωματικών υπαλλήλων που έχουν συμπληρώσει, οποτεδήποτε, ένα έτος διαμονής στην Ελλάδα και υπηρετούν στο εξωτερικό, προσμετράται για τη συμπλήρωση του παραπάνω χρόνου και ο χρόνος παραμονής τους στο εξωτερικό λόγω της υπηρεσίας των Ελλήνων συζύγων τους. Για τους ομογενείς και τους κατόχους ιθαγένειας κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν απαιτείται η χρονική προϋπόθεση της πενταετούς διαμονής.
ε. να έχει επαρκή γνώση της ελληνικής γλώσσας…(ακούτε ορισμένοι;;;)
στ. να αποδεικνύει την ένταξή του στην ελληνική κοινωνία καθώς και τη δυνατότητά του να συμμετάσχει ενεργά και ουσιαστικά στην πολιτική ζωή της χώρας, σύμφωνα με τις θεμελιώδεις αρχές οι οποίες την διέπουν.» ααααα!!!!!!!!!

Κάντε ένα διάλειμμα έχει και συνέχεια ….

Δικαιολογητικά πολιτογράφησης
Ο αλλοδαπός που επιθυμεί να πολιτογραφηθεί ως Έλληνας, υποβάλλει στο δήμο ή την κοινότητα του τόπου διαμονής του αίτηση πολιτογράφησης, που απευθύνεται προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και συνοδεύεται από:
α. δήλωση πολιτογράφησης. Η δήλωση αυτή γίνεται ενώπιον του δημάρχου με την παρουσία δύο ελλήνων πολιτών ως μαρτύρων. Στο έντυπο δήλωσης αναγράφονται όλες οι προϋποθέσεις κτήσης ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση (βλ ανωτέρω).
β. Αντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου αποδεικτικού ταυτοπροσωπίας.
γ. Έγκυρο τίτλο διαμονής στην Ελλάδα… (ποιοι λαθρομετανάστες ;;;;;;;;)
δ. Πιστοποιητικό γέννησης ή άλλο ισοδύναμο πιστοποιητικό που προβλέπεται από τη νομοθεσία της χώρας πρώτης ιθαγένειας. Αν ο αλλοδαπός είναι πρόσφυγας και αδυνατεί να προσκομίσει πιστοποιητικό γέννησης, αρκεί η απόφαση χορήγησης σε αυτόν πολιτικού ασύλου. Αν ο αλλοδαπός έχει γεννηθεί στην Ελλάδα, αρκεί η ληξιαρχική πράξη γέννησης. Αν ο αλλοδαπός αδυνατεί αντικειμενικά να κατέχει διαβατήριο, κατά την έννοια της παραγράφου 1 εδάφιο γ΄ του άρθρου 84 του ν. 3386/2005 αρκεί η εν λόγω άδεια.
ε. Εκκαθαριστικό σημείωμα ή αντίγραφο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τελευταίου οικονομικού έτους (…. πως είπατε ;;; οι <<άπλυτοι>> υποβάλλουν και φορολογική δήλωση ;;;)
στ. Παράβολο 1000 ευρώ.( εδώ βλέπω εκπτώσεις!!!)
Για την επανυποβολή αίτησης πολιτογράφησης το οφειλόμενο παράβολο περιορίζεται στα 300 ευρώ Οι ομογενείς και οι κάτοχοι ιθαγένεια κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υποχρεούνται στην καταβολή παραβόλου.

Εν συνεχεία …. ψυχραιμία!!!! :

1. Ο δήμος ή η κοινότητα εξετάζει την πληρότητα των δικαιολογητικών και διαβιβάζει την αίτηση μαζί με τα δικαιολογητικά στην αρμόδια για θέματα ιθαγένειας υπηρεσία της Περιφέρειας, εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 5 για την περαιτέρω εξέταση της αίτησης. Αν δεν συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις, ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας απορρίπτει την αίτηση.
2. Αν πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές, η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας προβαίνει στην εξέταση της αίτησης, τηρώντας την προτεραιότητα κατάθεσης. Κατά την εξέταση, η υπηρεσία ζητεί αυτεπαγγέλτως πιστοποιητικό ποινικού μητρώου για δικαστική χρήση και πιστοποιητικό μη απέλασης. Στη συνέχεια, ο φάκελος διαβιβάζεται στην αρμόδια αστυνομική αρχή του τόπου διαμονής του ενδιαφερομένου, η οποία διαθέτει αποκλειστική προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών για να διαβιβάσει τη γνώμη της, εφόσον το κρίνει αναγκαίο .

Έχει και συνέντευξη!!!! προσδεθείτε!!!
3. Μετά την εξέταση του φακέλου, η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας καλεί τον αλλοδαπό σε συνέντευξη, σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο, ενώπιον της Επιτροπής Πολιτογράφησης, προκειμένου η Επιτροπή να διατυπώσει γνώμη προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σχετικά με την επαρκή γνώση της ελληνικής γλώσσας, την ένταξή του στην ελληνική κοινωνία καθώς και τη δυνατότητά του να συμμετάσχει ενεργά και ουσιαστικά στην πολιτική ζωή της χώρας, σύμφωνα με τις θεμελιώδεις αρχές οι οποίες την διέπουν. Πριν ή και κατά την προσέλευσή του ενώπιον της Επιτροπής, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να καταθέσει ενώπιον αυτής στοιχεία πιστοποίησης της γνώσης της ελληνικής γλώσσας ή όποια άλλα στοιχεία κρίνει ο ίδιος χρήσιμα για τη διαμόρφωση άποψης σχετικά με την ύπαρξη δεσμών με τη χώρα.
4. Στη συνέχεια, με την αιτιολογημένη εισήγηση της Επιτροπής Πολιτογράφησης, ο φάκελος διαβιβάζεται στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
5. Η κλήση του αλλοδαπού σε συνέντευξη γίνεται με απόδειξη. Μη εμφάνισή του δικαιολογείται μόνο για λόγους ανωτέρας βίας. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης μη εμφάνισης, η αίτηση πολιτογράφησης απορρίπτεται από τον Υπουργό».
Απόφαση πολιτογράφησης – Αιτιολόγηση
1. Η πολιτογράφηση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Η απόρριψη αίτησης πολιτογράφησης αιτιολογείται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.
3. Υποβολή νέας αίτησης για πολιτογράφηση επιτρέπεται μετά την παρέλευση έτους από την απόρριψη της προηγούμενης.

Είδατε πόσο απλό είναι; Σαν να πηγαίνεις στο περίπτερο… μια ελληνική ιθαγένεια, παρακαλώ!
Αλήθεια θεωρείτε όλα τα ανωτέρω αυτόματα και απλά και εύκολα;ακόμα πιστεύετε ότι θα ανοίξουν οι πόρτες και όποιον πάρει ο Χάρος; (η ερώτηση είναι ρητορική)

Και για να σοβαρευτούμε το σχέδιο Νόμου, παρέχει ασφαλιστικές δικλείδες ώστε να μην γίνεται καταστρατήγησή του, όπως πχ για τη χορήγηση ιθαγένειας στα παιδιά μεταναστών που γεννιούνται στην Ελλάδα (β΄ γενιά μεταναστών), απαραίτητη προϋπόθεση είναι ότι ο ένας τουλάχιστον από τους γονείς θα πρέπει να κατοικεί νόμιμα στη χώρα «επί πέντε συνεχή έτη» (ή το παιδί να έχει παρακολουθήσει 3 ή 6 χρόνια τουλάχιστον σε ελληνικό σχολείο).

Σίγουρα επιδέχεται βελτιώσεων, αλλά είναι ένα θετικό πρώτο βήμα για τα παιδιά που γεννιούνται στη χώρα μας , που μεγαλώνουν σ’ αυτήν, που πηγαίνουν σχολείο, μιλούν ελληνικά και κατά συνέπεια αναπτύσσουν δεσμούς με τη μόνη πατρίδα που γνωρίζουν, την πολύπαθη Ελλαδίτσα μας.

Advertisements

13 Σχόλια

 1. Για να πάρουμε αυτή την υποθετική περίπτωση και να την εφαρμόσουμε στον Αρμπέν από την Αλβανία, και τα παιδιά του που γεννήθηκαν στην Ελλάδα.

  Ο Αρμπέν λοιπόν ήρθε από την Αλβανία πρίν Χ χρόνια, βολεύτηκε να δουλεύει δίπλα σε ένα θείο του και απέφυγε τις συλλήψεις ως λαθρομετανάστης και βεβαίως και το όποιο ποινικό μητρώο. Κατάφερε να έχει νόμιμα χαρτιά για τα τελευταία 6 χρόνια και έμαθε και επαρκέστατα ελληνικά. Από τα 2 παιδιά του όλα μεγάλωσαν εδώ και το μικρότερο γεννήθηκε εδώ. Σε τελική ανάλυση θα κάνει αίτηση και παρεκτός αν στην επιτροπή είναι ο Βορίδης θα του δώσουν την ιθαγένεια. Τα δε παιδιά του θα πάρουν την ιθαγένεια χωρίς πολλά-πολλά.

  Ως εδώ καλά τα πράγματα – έλα όπως που ο Αρμπέν είναι από ένα χωριό στα Ελληνοαλβανικά σύνορα που οι κόντρες με τους εκεί Έλληνες και η ιστορία του τόπου (σφαγές επί Βαλκανικών, Β. Ηπειρωτικής αυτονομίας, Β`ΠΠ) το έχουν κάνει να βγάζει βαμμένους εθνικιστές. Ο Αρμπέν από μικρός πίστευε πως οι Έλληνες είναι κλέφτες. τα φυσικά σύνορα της Ελλάδας είναι στον Αμβρακικό, η Ήπειρος στέναζε υπό ελληνικό ζυγό, οι Αρβανίτες της Ηπείρου/Θράκης είναι Ορθόδοξοι Τσάμηδες υπό καταπίεση και οι Αρβανίτες Ρούμελης-Μωριά-νησιών είναι Αλβανοί που έχουν υποστεί πλύση εγκεφάλου και χρήζουν αφύπνισης. Αυτές τις απόψεις τις διατήρησε τόσα χρόνια στην Ελλάδα στην οποία δεν ήρθε από αγάπη για τη χώρα αλλά από ανάγκη. Τις μετέδωσε δε και στα παιδιά του, εις πείσμα του τι μάθαιναν στο σχολείο. Όταν ανεξαρτητοποιήθηκε το Κόσοβο, έβγαλαν τις αλβανικές σημαίες από το σπίτι (και τα δωμάτια των παιδιών) και κατέβηκαν να συναντήσουν χιλιάδες άλλους με τα ίδια μυαλά να το πανηγυρίσουν στις πλατείες και τους δρόμους της Ελλάδας.

  Και καλά, πες πως αντί για τους διαφόρους ευαίσθητους δημοκράτες (γιατί κάπου αλλού διάβασα κι ένα σχολιαστή που η ιδέα ενός Αρμπέν Τζαφέρι στη Βουλή ως βουλευτή του Αλβανικού Εθνικού Συναγερμού δεν τον ενοχλεί καθόλου) υπάρχει κι ένας τουλάχιστον πιο «φοβικός» άνθρωπος στην επιτροπή και στη συνέντευξη καταφέρει και τη φέρει τη κουβέντα στα περί Αλβανικών εθνικών δικαίων και ο Αρμπέν δε μπορέσει να κρύψει τον εθνικισμό του τελείως και πες πως σοκάρονται αρκετά μέλη της επιτροπής και τον κόψουνε. Τα παιδιά του όμως θα έχουν γίνει αυτομάτως και χωρίς συνέντευξη έλληνες πολίτες . Ακόμα και φάκελο να έχει η ΕΥΠ για πάρτη τους δε βλέπω να προβλέπεται εξαίρεση τους στο νόμο – ούτε και στην περίπτωση του Αρμπέν ο νόμος προβλέπει πως λόγοι εθνικής ασφαλείας μπορούν να αποτελέσουν λόγο απόρριψης αίτησης. Και έτσι πλέον με τα όπλα που τους δίνει η ιδιότητα του πολίτη θα μπορούν να διεκδικήσουν να κάνουν την Ελλάδα όσο μπουρδέλλο χώρα έχουν κάνει την ακατονόμαστη γείτονα μας βορείως της Φλώρινας. Δεύτερη επίσημη γλώσσα τα αλβανικά – και στη βουλή, Αλβανικές σημαίες στους δήμους με 20% αλβανούς, Αλβανική δημόσια παιδεία, καθεστώς αυτονομίας στην Ήπειρο κλπ. Τότε να δείτε πόσο θα ενισχυθεί ο Καρατζαφέρης και όλος του ο συρφετός – από σπασμωδική αντίδραση του κόσμου και μόνο.

  Αντιλαμβάνομαι πως όλα αυτά τα θεωρούν κάποιοι απολύτως φυσιολογικά και δημοκρατικά – δεν έχω την παραμικρή ελπίδα να προβληματίσω τέτοια μυαλά. Αλλά δεν είναι ανάγκη να πιστεύεις σε ανωτερότητες, φυλετικές καθαρότητες και άλλες κουταμάρες για να μη θες να οπλίσεις τον εχθρό σου μέσα στο ίδιο σου το σπίτι. Αυτό δε σημαίνει πως δε δίνεις ιθαγένεια σε κανένα βέβαια – όσο ανόητο είναι να τη δώσεις στον Αρμπέν και τα παιδιά του άλλο τόσο ανόητο είναι να μη τη δώσεις στον Εντουάρντ (που αν και Αλβανός που ήρθε στην
  Ελλάδα στα 20 του, ξεπέρασε τους εθνικισμούς και έγινε φιλέλληνας από τους λίγους) . Ο καλύτερος έλληνας στο κέντρο εκπαίδευσης στην πυροβολαρχία μου ήταν ένας 45χρονος Νιγηριανός- συνειδητοποιημένος και ευσυνείδητος. όχι σαν κάτι παιδάκια που έκαναν λούφα με το παραμικρό.

  Προσωρινά έχω βρεθεί ζω σε μια χώρα μεταναστών (παραδοσιακά και με πολύ μεγαλύτερη εμπειρία στη διαχείρηση του μεταναστευτικού από τις Ευρωπαϊκές χώρες). Δικαίωμα να ψηφίζω στις τοπικές εκλογές δεν έχω κι ας έχω πράσινη κάρτα εδώ και 8 χρόνια σχεδόν. Για να αποκτήσω δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι πρέπει πρώτα να πολιτογραφηθώ (με ακριβό παράβολο, πολυετείς διαδικασίες, εξετάσεις και συνέντευξη). Και βεβαίως αν πριν πολιτογραφηθώ διαπιστώσουν πως οι δραστηριότητες μου μπορούν να ερμηνευτούν σα να στρέφονται κατά της χώρας που με φιλοξενεί, ακόμα κι αν δεν είναι ποινικά κολάσιμες αυτούσιες και δεν δικαιολογούν την απέλαση μου, παρόλα αυτά είναι δεδομένο πως η αίτηση μου θα απορριφθεί. Και παρόλα αυτά και σ’ αυτήν τη χώρα που ισχύει το jus soli βλέπεις παιδιά μεταναστών με έντονο εθνικισμό/εθνοθρησκευτικό φανατισμό κατά της ίδιας τους της χώρας. Το jus soli den εξασφαλίζει την πραγματική ένταξη στην κοινότητα εαν οι οικογενειακές νουθεσίες σπρώχνουν προς την άλλη κατεύθυνση.

 2. Οι εθνικιστικές τάσεις ορισμένων γειτόνων, που εξάλλου δεν διαφέρουν σε τίποτε από τις εξ ίσου βλακώδεις και επικίνδυνες των συμπατριωτών μας, δεν θα πρέπει ν᾽αποτρέψουν τις ρυθμίσεις που (ιδιαίτερα άτολμα) το προς ψήφιση νομοσχέδιο προβλέπει. Όσο γρηγορότερα αποδεχθούμε ότι στη γειτονιά μας θα ζήσουμε μαζί, τόσο το καλύτερο. Το εμπεριστατωμένο άρθρο «Μια εξαιρετικά απλή και εύκολη ιστορία πολιτογράφησης» της κυρίας Ελίνας-Στέλλας Νικολαΐδου, διαλύει τις φοβίες ορισμένων καλόπιστων (τέλος πάντων) συμπολιτών. Ας μη περιμένουμε όμως να γίνει αποδεκτό από τα εκκολαπτόμενα αυγά του φιδιού που καλούν ακόμη και σε εγκληματικές ενέργειες.

 3. Προσωρινά έχω βρεθεί ζω σε μια χώρα μεταναστών (παραδοσιακά και με πολύ μεγαλύτερη εμπειρία στη διαχείρηση του μεταναστευτικού από τις Ευρωπαϊκές χώρες).
  —-
  Μου κάνει εντύπωση πως όλοι αυτοί οι πατριώτες και προστάτες του ελληνορθόδοξου πνεύματος είναι στην πλειοψηφία τους οι ίδιοι μετανάστες. Άμα αγαπάς την Ελλάδα τόσο πολύ, μάζεψε τα μπογαλάκια σου και γύρνα πίσω να πληρώσεις κανά φορό και κανά ένσημο πριν βουλιάξει στα χρέη, από μακριά το παίζει ο καθένας μας υπερπατριώτης. Άμα δε η χώρα που μένεις είναι η Αυστραλία τότε συγγνώμη αλλά δεν μπορεί να είναι πρότυπο μας μια χώρα που αν και έχει παράδοση μετανάστευσης είναι απίστευτα ξενοφοβική (βλ. την κατάσταση με τις επιθέσεις σε Ινδούς, τα riots στο Bondi Beach και τα wog boys στα οποία και ανήκεις).

 4. Που να δεις τι ξενοφοβικά e-mail στέλνουν σύλλογοι ομογενών…

 5. Το ακόμα ποίο αστείο της υπόθεσης είναι ότι η χορήγηση ιθαγένειας αντί να οδηγήσει στον εποικισμό της χώρας όπως ισχυρίζοντε τα εθνίκια θα φέρει το αντίθετο αποτέλεσμα. Με την λήψη της ιθαγένειας ανοίγει η πόρτα για μετανάστευση σε χώρες της Ε.Ε. όπου και το επίπεδο διαβίωσης είναι καλύτερο και η ξενοφοβία είναι σε μικρότερο βαθμό από την Ελλάδα.

 6. Servitoros,
  κι ακόμα κάτι :
  Ο θαυμασμός τους προς εκείνους (και προς εκείνες τις χώρες) που τους επέβαλαν τις μύριες όσες ταπεινώσεις, αγγίζει τα όρια του μαζοχισμού.
  Χύνουν δε άφθονο δηλητήριο στους μετανάστες συμπολίτες μας επειδή πιστεύουν ότι, οι τελευταίοι, δεν θα υποστούν τα ίδια (που τα έχουν ήδη υποστεί έτσι κι αλλιώς στη διαδικασία νομιμοποίησής τους).
  Μια ματιά
  στην ιστοσελίδα του υπουργείου για το νομοσχέδιο είναι αποκαλυπτική:
  http://www.opengov.gr/ypes/?
  Ύστερα κι από την επίθεση που εσχάτως ξεκίνησαν όλες οι ρατσιστικές ομάδες μήπως είναι σκόπιμο να συμμετάσχουμε με την υπογραφή μας όπου κρίνουμε σκόπιμο; Ένα πολύ σημαντικό κείμενο ζητάει την υπογραφή μας.
  Εδώ:
  http://www.petitiononline.com/greekcit/petition.html

 7. Δεν περίμενα και τίποτα καλύτερο αλλά προτού σας αφήσω να τα λέτε μεταξύ σας ορισμένες διευκρινήσεις:
  1) Στο γκαρσόνι:
  α) Ζω προσωρινά στις ΗΠΑ κι όχι στην Αυστραλία.
  β) Πληρώνω φόρους στην Ελλάδα (όπου ως μόνιμος κάτοικος εξωτερικού δεν έχω και αφορολόγητο όριο) και στις ΗΠΑ.
  γ) Ταυτοχρόνως δε ψηφίζω σε καμμία χώρα. Για την μεν Ελλάδα πρέπει να σκάσω $1200 όποια Σκκο καπνίσει της εκάστοτε κυβέρνησης για να έρθω να ψηφίσω (και ακόμα κι όταν μου πρότειναν κάποτε να έρθω με την πτήση του ΠΑΣΟΚ για αστείο ποσό δε δέχθηκα για λόγους αρχής). Στις δε ΗΠΑ δε ψηφίζω γιατί αν και από το 2005 δικαιούμαι να γίνω πολίτης προτιμώ να παραμένω να οφείλω πίστη μόνο στην πατρίδα μου για καθαρά συνειδησιακούς λόγους. Αυτό σημαίνει πως ούτε και στην συνέλευση της πόλης που μένω δε μπορώ να μπω – οι Αμερικανοί με πολύ περισσότερη εμπειρία από τους Ευρωπαίους σε τέτοια θέματα ούτε σε επίπεδο δήμου δε δίνουν δικαίωμα εκλέγειν-εκλέγεσθαι σε κατοίκους που δεν έχουν πολιτογραφηθεί.
  δ) Στην Ελλάδα (την οποία επισκέπτομαι συχνότατα καθώς όλη μου η οικογένεια, φίλοι, αναμνήσεις είναι εκεί) σκοπεύω να επιστρέψω (τα κοκκαλάκια μου δε θα καταλήξουν σε ξένο έδαφος). Ελπίζω να μη βρω αποκαίδια από το πως θα την καταντήσουν άτομα με τα μυαλά που κουβαλάς.
  ε) Τα περί Ελληνορθοδοξίας που τα είδες και μου τα προσάπτεις;
  στ) Ειλικρινά αν νομίζεις πως θα ανεχθούν οι υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες μια μαζική μετανάστευση κάθε κακομοίρη του 3ου κόσμου που θα αποκτά ελληνικό διαβατήριο στις χώρες τους χωρίς να αλλάξουν τους κανόνες για τους Έλληνες πολίτες είσαι πιο αφελής από όσο δείχνεις. Για τόσο χαζούς τους έχεις τους Γερμανούς;

  2) Όσο προς το Βασβαλη:
  α) Εγώ έχω αποδεχθεί πως θα ζήσουμε μαζί στα Βαλκάνια ο καθένας στα σύνορα του (γι’ αυτό και ακούω Β.Ηπειρωτικές κορώνες και βγάζω σπυριά) – ο Αρμπέν το ξέρει;
  β) Τη σύγκριση του Αρμπέν με τους δικούς μας εθνικιστές ως απάντηση στο ερώτημα του τι θα γίνει όταν ο εθνικιστής Αρμπέν και η οικογένεια του γίνουν Έλληνες πολίτες να την κάνεις όταν τεθεί θέμα του Βορίδη να αποκτήσει Αλβανική υπηκοότητα. Αλλιώς συγκρίνεις καταστάσεις που δεν είναι παρόμοιες.
  γ) Όταν θεωρώ αυτονόητο να πάρει υπηκοότητα ο Αλβανός και ο Νιγηριανός που δεν διακατέχονται από εχθρικό προς την Ελλάδα και τους Έλληνες εθνικισμό είμαι στην πραγματικότητα κακόπιστος και εκκολαπτόμενο αυγό του φιδιού… Προφανώς η μόνη περίπτωση να μην θεωρείς κάποιο φασίστα είναι να συμφωνεί μαζί σου στο Χ% όπου Χ -> 100…
  δ) Θαυμάζω τις ΗΠΑ εκεί που τα κάνουν σωστά και τις κριτικάρω εκεί που τα θαλασσώνουν. Το ίδιο κάνω για την Ελλάδα. Επειδή δε είμαι και μαζόχας κάθομαι και απαντάω σε άτομα με τόση αυταρέσκεια και έπαρση που ό,τι κι αν τους γράψεις παρεκτός αυτού που θέλουν να ακούσουν χρυσαυγίτη θα σε βγάλουν.

  Να τα χαίρεστε τα μουτ που κουβαλάτε στη γκλάβα σας (έτσι για να χρησιμοποιήσω και λέξεις από 2 μειονοτικές γλώσσες της Ελλάδας που ως δημοκράτες προφανώς καταλαβαίνετε).

 8. Στις δε ΗΠΑ δε ψηφίζω γιατί αν και από το 2005 δικαιούμαι να γίνω πολίτης προτιμώ να παραμένω να οφείλω πίστη μόνο στην πατρίδα μου για καθαρά συνειδησιακούς λόγους.
  (τα κοκκαλάκια μου δε θα καταλήξουν σε ξένο έδαφος).
  —-
  Μετανάστης μη αφομοιωμένος στην ζωή της χώρας που τον φιλοξενεί με έντονα αντιαμερικανικά αισθήματα. Απορώ γιατί δεν σας έχουν απελάσει ακόμα.

  Πληρώνω φόρους στην Ελλάδα
  —-
  Φόρο εισοδήματος πληρώνετε στις ΗΠΑ δεν ξέρω τι φόρο πληρώνετε στην Ελλάδα, παντώς δεν φορολογήστε διπλά. Από την άλλη δεν καταναλώνεις στην Ελλάδα αλλά στις ΗΠΑ, χαμένοι φόροι και εισόδημα για τους συμπατριώτες σου. Αγαπάς την Ελλάδα, μάζεψε τα μπογαλάκια σου και γύρνα πίσω.

  Ειλικρινά αν νομίζεις πως θα ανεχθούν οι υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες μια μαζική μετανάστευση κάθε κακομοίρη του 3ου κόσμου που θα αποκτά ελληνικό διαβατήριο στις χώρες τους χωρίς να αλλάξουν τους κανόνες για τους Έλληνες πολίτες είσαι πιο αφελής από όσο δείχνεις.
  ——-
  Ξέρω αλγερινούς με γαλλικά διαβατήρια, αφρικανούς με ολλανδικά διαβατήρια, πακιστανούς με βρεταννικά διαβατήρια και κούρδους με γερμανικά διαβατήρια, όλοι αυτοί μένουν σε τρίτες χώρες της Ε.Ε. από αυτές που τους χορήγησαν την ιθαγένεια και καμία από τις χώρες στις οποίες κατοικούν δεν έχουν αλλάξει την νομοθεσία τους και δεν μπορούν άλλωστε.

  Υ.Γ. Η Ωραία Ελλάς μέχρι και πριν 20 χρόνια αφαιρούσε ιθαγένειες από τρίχρονα ως εθνικά επικίνδυνα, άμα σου λείπουν τέτοιες πρακτικές προβλημά σου.

 9. Επειδή αρέσκεσαι να μου βάζεις κουβέντες στο στόμα μου γκαρσόνι να ξεκαθαρίσω επιπλέον:
  α) Υπάρχουν Έλληνες μετανάστες 60άρηδες, δεκαετίες στις ΗΠΑ που για τον ίδιο λόγο δεν έχουν πάρει υπηκοότητα.
  β) Φόρο εισοδήματος πληρώνω και στην Ελλάδα. Δεν ισχυρίστηκα πως διπλοφορολογούμαι.
  γ) ΦΠΑ πληρώνω στην Ελλάδα όσο την επισκέπτομαι, φόρο από τις καταθέσεις μου παίρνει η Ελλάδα 12 μήνες το χρόνο, τα τελευταία χρόνια μου φορολογείται η ακίνητη περιουσία (χωρίς το αφορολόγητο 1ης κατοικίας), ασφάλεια πληρώνω στην Ελλάδα για να έχω όταν θα γυρίσω. Βρες σε μένα και στη γυναίκα μου εργασία που να μας καλύπτει με τα 2 παιδιά παρεκτός του εστιατορίου που δουλεύεις εσύ να γυρίσω άμεσα κι ας αφήσω το πανεπιστήμιο που δουλεύω τώρα για να συνεισφέρω ακόμα περισσότερο στην καλοπέραση γομαριών σαν την αφεντιά σου.
  δ) Το να ξέρεις κάποιους με το να συζητάς μια χώρα εισόδου στην ΕΕ να δίνει μετά 5 χρόνια παραμονής διαβατήριο σε 400.000 άτομα έχει τεράστια διαφορά. Εαν δεν είχαν πρόβλημα από μαζικές χορηγήσεις ελληνικών διαβατηρίων οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι δε θα είχε γίνει θέμα με τον πολύ μεγάλο αριθμό πολιτογραφημένων Ρώσων (πολλοί μαφιόζοι) από τις αρχές της δεκαετίας του 2000.
  ε) Από όσο ξέρω το άρθρο 19 εφαρμόστηκε ακόμα και σε βρέφος (και όχι 3 ετών παιδί) αλλά η πανηλίθια αιτιολογία του δεν έχει σχέση με «εθνική επικινδυνότητα» αλλά με μη πρόθεση επιστροφής. Χαζομάρες κωλόβαρων γραφειοκρατών. Η εθνική επικινδυνότητα είναι η λογική του άρθρου 17 του κώδικα ελληνικής ιθαγένειας (πρώην άρθρου 20). Το άρθρο είναι ακόμα σε ισχύ και εφαρμόζεται πότε-πότε σε περιπτώσεις αφιονισμένων Σλαβομακεδόνων (μπαρδόν αγνών και καθαρόαιμων Μακεδόνων απογόνων του Φιλίππου, του Κρούμου και του Σαμουήλ) που έχουν μεταναστεύσει σε ΗΠΑ, Καναδά και Αυστραλία. Δε γνωρίζω περίπτωση να έχει εφαρμοστεί σε 3χρονο. Και βέβαια δε τίθεται θέμα να μου λείπει – οι άνθρωποι που καλωσορίζουν τους ξένους Βορίδηδες ας τραβάνε όσο ζόρι θέλουνε με το άρθρο 17.

  Όταν μου βρεις δουλειά σφύριξε μου – εγώ κοιτάω και δε βρίσκω.

 10. Όπως καταλαβαίνεις, το επιχείρημα περί εθνικιστή Αρμπέν δεν στέκει. Ποιος θ᾽ αποφασίσει αν είναι ή όχι; Μάλλον όποιος δε θέλει να ζυμώσει δέκα μέρες κοσκινίζει. Αυτό που βγαίνει είναι η άρνησή σου για στοιχειώδη δικαιώματα σε άλλους, τα οποία εσύ έχεις εξασφαλίσει. Δικαίωμά σου. Γεια χαρά.

 11. Eimaste nomima apo ton septemvrio/97 mexri simera stin Elada. To pedi mou eithane 10xronon tote kai ton evala amesos sto sxolio.teliose gia elekrologo.Tautoxrona asxoliotan me tin mpala kai ta taleutea 3 peripou xronia kai epagelmatika.Opos kserete tei ginete mesa stis omades,to mono tei kataferane eine na ton koroidevoun se kate omada kai na min ton plirosoun. Istoria edo ksekinai.To 2008 ksekinise ston Arh se mikri omada kai epexe ta filika me tous megalous giati denixe dikeomata logo tis ITHAGENIAS.Anelave proedros O k.Skordas me ton dikigoro na katathesoun paravolo1500e.kai ta ipolipa hartia.Perasane xronia kai emis tautoxrona eprepe na exoume ensima gia ananeosi adias mexri na elti h ithagenia.Omos san podosferistis meta stin Kalamaria eiopia kirixe ptoxefsi den eixe ensima na ananeosi.Gia na pame san ergazomeni denmpwrousame giati eprep[e na papsi na zitai omada san epagelmatias ,elpizontas panta oti anapasa stigmi tha elti h ithagenia.Pernane ta xronia kai mas lene oti prepi adia se isxi gia na sinexizwme.Emis tora denmpwroume na tin kanoume giati eprepe ta ensima.Entometaxi egw pandreftika 04/09/09 gia elina politi.Exi mple xarti to pedi mou kai pige dio fores teleutees 3 mines apo 7-8 hmeres kai mas lene na kanoume apo arxi san TEKNO TOU SIZIGOU TOU ELINA,eine 23xron.An to kanoume ta xasoume olla ta dikeomata gia tin ithagenia i pos na zitisoume to fakelo mas me to paravolo1500e k.t.l….i ti allo na kanoume???? Sas euxaristw EKPROTERON,me ektimisi k.Spasic.

 12. Υποτίθεται τώρα πως το ιστολόγιο και τα σχόλια προέρχονται από ανθρώπους δημοκρατικούς και αριστερούς; Και το μόνο που βρήκατε να πείτε είναι «άμα αγαπάς την ελλάδα, γύρνα πίσω να πληρώνεις και κάνα ένσημο και φόρο»;; Αυτή υποτίθεται πως είναι αριστερή στάση σε μετανάστη;;; Τοσα ξέρετε και τόσα καταλάβατε από αυτό το κόσμο, ώστε να στριμώχνετε τον Ελληνα μετανάστη επειδή μετανάστευσε και περνάει τάχα περίφημα;;;;

  Μα επιτέλους, το ζήτημα δεν είναι να γράψει ο καθείς κάτι, έστω ο,τι δήποτε, φτάνει να αποστομώσει τον άλλο. Είναι δυνατόν να είστε τόσο αδιαπέραστοι στα πιο στοιχειώδη;;; Είναι δυνατόν να είστε τόσο τυφλοί;;;

  Μα επιτέλους, από που όλος αυτός ο παροξυσμός εναντίον «του εθνικισμού»;;; Δηλαδή; όλοι δικαιούνται σεβασμό στη ταυτότητα τους, …εκτός από τους Ελληνες…. Τόσο πολύ χεστήκατε απο τη τουρκική κατοχή της Κύπρου;;;;
  -.

 13. pios pios o alodappos isixaste den imaste terata antripi imaste kai prospa8oume na epiviosoume sti xora auti

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: